Παρέχοντας ευκαιρίες μη τυπικής μάθησης STEM στο οργανωμένο πλαίσιο της σχολικής μάθησης

Με αφορμή την ενασχόληση της μάθησης STEM με καταστάσεις της καθημερινότητας που βιώνουν οι μαθητές, το webinar αυτό εστιάζει στην περιγραφή των χαρακτηριστικών στοιχείων και προσεγγίσεων για την ενσωμάτωση ευκαιριών μη τυπικής μάθησης STEM στο οργανωμένο πλαίσιο της σχολικής μάθησης. Περιλαμβάνει επίσης την περιγραφή των προτεραιοτήτων τέτοιων προσεγγίσεων, καθώς επίσης και πλεονεκτημάτων και προβληματισμών ευκαιριών μη τυπικής μάθησης STEM έναντι της τυπικής μάθησης στην καθημερινή τάξη. Τέλος, θα γίνει αναφορά στην αντιμετώπιση προβλημάτων εφαρμογής προσεγγίσεων STEM στην οργανωμένη εκπαίδευση μέσα από προσεγγίσεις μη τυπικής μάθησης.

Skip to content