Έργο SKATE: Skills & Knowledge on Assistive Technology in Early childhood inclusive education

Δεξιότητες και γνώσεις στην Υποστηρικτική Τεχνολογία στην Ενιαία Εκπαίδευση στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση

Γενικός σκοπός του έργου

To SKATE έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ενιαίας εκπαίδευσης στις εμπλεκόμενες χώρες (και στη συνέχεια σε ευρύτερο πλαίσιο), παρέχοντας τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς για την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη σωστή χρήση της (υποστηρικτικής) τεχνολογίας και καινοτόμων τεχνολογιών στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση.  

Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτω από το πρόγραμμα Erasmus+.

Διάρκεια: Οκτώβριος 2020 – Αύγουστος 2023

Στόχοι του έργου:

Πιο συγκεκριμένα το Έργο SKATE έχει τους ακόλουθους στόχους

  • Να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης να αποκτήσουν γνώσεις και να αναπτύξουν δεξιότητες για τη σωστή χρήση της τεχνολογίας/ψηφιακών λύσεων, με σκοπό τη δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης ώστε να είναι σε θέση να εντάξουν αποτελεσματικά όλα τα παιδιά σε δραστηριότητες στην τάξη
  • Να βελτιώσει την ποιότητα της εκπαίδευσης στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση επισημαίνοντας τη σημαντικότητα της έγκαιρης παρέμβασης με την κατάλληλη υποστηρικτική τεχνολογία για τα παιδιά με αναπηρία που διατρέχουν κίνδυνο αποκλεισμού

Εταίροι:

Δραστηριότητες του έργου:

Με την εμπλοκή των τοπικών υπηρεσιών Πρώτης Αγωγής και Εκπαίδευσης στις φάσεις δοκιμής και ανατροφοδότησης από εκπαιδευτικούς, το έργο SKATE στοχεύει στις ακόλουθες δραστηριότητες και εργαλεία:

  • Εισαγωγή και αξιολόγηση σύγχρονων προσεγγίσεων στη χρήση της υποστηρικτικής τεχνολογίας στην Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση
  • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών για τη χρήση των εργαλείων, οι οποίοι θα παρέχουν ανατροφοδότηση για την εφαρμογή των εργαλείων αυτών.
  • Οδηγίες για προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών λαμβάνοντας υπόψη την παροχή υποστηρικτικής τεχνολογίας
  • Εργαλειοθήκη Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα του έργου

Εγγραφείτε εδώ για πρόσβαση στο υλικό εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στα Ελληνικά

Η γνώμη σας μετρά! Πείτε μας την σε 6 σημεία – ερωτήσεις

Επικοινωνία:

Website: https://skateerasmus.be/

Facebook: https://www.facebook.com/SKATEprojecterasmusplus,

Instagram: https://www.instagram.com/skate_projecterasmusplus/

Twitter: https://twitter.com/SKATE06841672

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/skate-project.

Επικοινωνία με την ομάδα της Κύπρου:

Κατερίνα Μαύρου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενιαίας Εκπαίδευσης και Υποστηρικτικής Τεχνολογίας, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, K.Mavrou@euc.ac.cy